Om Shanti Shanti Shanti
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Om Shanti Shanti Shantih